• Projekti
  • Študija prenosljivosti SDL specifikacije med izbranimi orodji
 
8. 4. 2009

Študija prenosljivosti SDL specifikacije med izbranimi orodji

Slovenski naslov:

Študija prenosljivosti SDL specifikacije med izbranimi orodji

Angleški naslov:

Study of an SDL Specification Transfer Between Selected Tools

Študijski program:

Univerzitetni študijski program Telekomunikacije

Diplomski predmet:

Snovanje telekomunikacijske programske opreme

Študent:

Aleš Kokol

Mentor:

doc. dr. Boštjan Vlaovič

Komentor:

asist. dr. Aleksander Vreže

Povzetek:

Za opis telekomunikacijskih sistemov so na voljo mnoge metodologije in orodja. V nalogi obravnavamo le orodja, ki temeljijo na standardiziranih jezikih Specification and Description Language (SDL) in Unified Modeling Langugage (UML). Diplomska naloga opisuje študijo prenosa SDL specifikacije iz orodja ObjectGEODE v orodji SDL Suite in Tau. Pobuda za študijo je prišla s strani slovenske telekomunikacijske industrije. Orodje SDL Suite temelji na jeziku SDL, orodje Tau pa na jeziku UML. Obe orodji podpirata uvoz SDL specifikacije. Za primer SDL specifikacije smo izbrali realno specifikacijo protokola IUA. Študija pokaže, da uvoz  SDL specifikacije v orodji SDL Suite in Tau ni mogoč brez sprememb izvorne specifikacije. V nalogi predstavimo in komentiramo spremembe izvorne specifikacije, ki so potrebne za sintaktično pravilen in avtomatiziran uvoz specifikacije v izbrani orodji.

slika2.1

Primer strukture SDL sistema v orodju ObjectGEODE

slika2.6

Izbrani gradniki za opis obnašanja procesa v jeziku SDL

slika3.1

Delitev diagramov v jeziku UML 2.0

slika4.3

Arhitektura protokolov vmesnika IUA

slika5.1

Okno delovnega okolja v orodju ObjectGEODE

slika6.1

Okni Organizer in Organizer Log v orodju SDL Suite 6.0

slika7.1

Uporabniški vmesnik orodja Tau 3.1